Location:  HOME>Publications
Publications in 2014
 2016-03-16  Font Size:[ Large Medium Small ]

Title

Journal

Year/Volume/IssuePages

Authors

3D Fine structure of copper bindingsite in C-termina of human prion and its comparison weith rabbit prion 中国科学技术大学学报 2014,44(6):474-478 Cui Peixin, Lian Fulin, Wang Yu, Wen Yi, Chu Wangsheng, Lin Donghai, Wu Ziyu
3D local structure around copper site of rabbit prion-related protein:Quantitative determination by XANES spectroscopy combined with multiple-scatteringcalculations Radiation Physicsand Chemistry 2014,95:69-72 P.X. Cui,F.L.Lian,Y.Wanga,YiWen,W.S.Chu, H.F.Zhao,S.Zhang,J. Li,D.H.Lin,Z.Y.Wu
A dual detector approach for X-ray differential phase contrast imaging Radiation Physicsand Chemistry 2014,95:86-90 Dajiang Wang, ZhiliWang, Kun Gao, Xin Ge, Zhao Wu, Peiping Zhu, Ziyu Wu
A generalized reverse projection method for fan beam geometry under partially coherent illumination Radiation Physicsand Chemistry 2014,95:280-283 Z. Wu, Z.L.Wang, K.Gao, K. Zhang,X. Ge,D.J.Wang, S.H. Wang, J. Chen, Z.Y. Pan,P.P.Zhu, Z.Y.Wu
A new measurement method for electrode gain in an orthogonally symmetric beam position monitor Chinese Physics C 2014, 38(12): 127002/1-5 ZOU Jun-Ying, WU Fang-Fang, YANG Yong-Liang, SUN Bao-Gen, Zhou Ze-Ran, Luo Qing, LU Ping, XU Hong-Liang
A novel apparatus combining polymer extrusion processing and x-ray scattering Polymer Testing 2014,33:40-47 Kunpeng Cui, Yanping Liu, Lingpu Meng, Xiangyang Li, Zhen Wang,Xiaowei Chen, Liangbin Li
A novel vacuum ultraviolet light source assembly with aluminum-coated electrodes for enhancing the ionization efficiency of photoionization mass spectrometry Review of Scientific Instruments 2014,85:046110/1-4 Zhixiang Zhu, Jian Wang, Keqing Qiu, Chengyuan Liu, Fei Qi,Yang Pan
A simple method for generating a few femto-second pulses in seeded FELs Proceedings of FEL2014 2014,TUP009:1-3 Li Heting, Jia Qika, He Zhigang
A waveguide overloaded cavity kicker for the HLS II longitudinal feedback system Chinese Physics C 2014,38(3):037003/1-6 LI Wu-Bin,ZHOU Ze-Ran,SUN Bao-Gen,WU Fang-Fang,XU Wei,LU Ping,YANG Yong-Liang
Aligned Fe2TiO5-containing nanotube arrays with low onset potential for visible-light water oxidation Nature Communications 2014,5:5122           DOI: 10.1038/ncomms6122 Qinghua Liu1,Jingfu He1,Tao Yao,Zhihu Sun,Weiren Cheng,Shi He,Yi Xie,Yanhua Peng,Hao Cheng,Yongfu Sun,Yong Jiang,Fengchun Hu,Zhi Xie,Wensheng Yan,Zhiyun Pan,Ziyu Wu,Shiqiang Wei
An analysis of undulator optimization in self-seeding free electron lasers Chinese Physics C 2014,38(8):088101/1-3 JIA Qi-Ka
An electrostatic nanogenerator based on ZnO/ZnS core/shell electrets with stabilized quasi-permanent charge Applied Physics Letters 2014,104(24):243112/1-4 Chao Wang, Liang Cai, Yajuan Feng, Lin Chen, Wensheng Yan, Qinghua Liu, Tao Yao, Fengchun Hu, Zhiyun Pan, Zhihu Sun, Shiqiang Wei
Analysis of surface absorbed dose in X-ray grating interferometry Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2014,196:85-88 Zhili Wang, Zhao Wu, Kun Gao, Dajiang Wang, Heng Chen,Shenghao Wang, Ziyu Wu
Anomalous thickness-dependent strain states and strain-tunable magnetization in Zn-doped ferrite epitaxial films JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2014,115(17):173505/1-8 Y. J. Yang, M. M. Yang, Z. L. Luo, C. S. Hu, J. Bao, H. L. Huang, S. Zhang,J. W. Wang, P. S. Li, Y. Liu, Y. G. Zhao, X. C. Chen, G. Q. Pan, T. Jiang, Y. K. Liu, X. G. Li, C. Gao
Band Mapping of Graphene Studied by Resonant Inelastic X-ray Scattering Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures 2014,23:465-469 Liang Zhang,Jinghua Guo,Junfan Zhu
Bi2Te3 thin films prepared by co-evaporation for CdTe thin film solar cells Solar Energy Materials & Solar Cells 2014,121:92–98 Rongzhe Tang, Zhouling Wang, Wei Li n, Lianghuan Feng, Jingquan Zhang, Lili Wu, Bing Li, Guanggen Zeng, Wenwu Wang
BPM Signal Channel Characterization Test Based on TDR for HLS II Storage Ring Proceedings of IPAC2014 2014,THPME145/3593-3595 J.J. Zheng, Y.L. Yang#, C.C. Cheng, B.G. Sun, P. Lu, Q. Luo, Z.R. Zhou
CaIn2O4/Fe-TiO2 Composite Photocatalysts with Enhanced Visible Light Performance for Hydrogen Production Journal of Physical Chemistry C 2014,118(12):6077−6083 Wenhao Yan, Yi Zhang, Wei Xie, Song Sun, Jianjun Ding, Jun Bao, Chen Gao
Calculations for shortening the bunch length in storage rings using a harmonic cavity Chinese Physics C 2014,38(8): 087004/1-6 FAN Hao,WU Cong-Feng, HE Duo-Hui
Calibration method for electrode gains in an axially symmetric stripline BPM. Nuclear Science and Technique 2014,25(5): 050102/1-4 WU Fangfang, ZHOU Zeran, YANG Yongliang, SUN Baogen, ZOU Junyin, LU Ping, CHENG Chaocai, Luo Qing, XU Jun
Chemical mechanical polishing to improve the efficiency uniformity of beam sampling grating Applied Optics 2014,53(6):1221-1227 Huanle Rao, Ying Liu, Zhengkun Liu, Keqiang Qiu, Xiangdong Xu,Yilin Hong, and Shaojun Fu
CommunicationFine grained Nd3+:Lu2O3transparent ceramic with enhancedphotoluminescence Journal of the European Ceramic Society 2014, 34:2035–2039 Ding Zhou, Yuying Ren, Jiayue Xu, Ying Shi, Guojian Jiang, Zhe Zhao,
Compact narrow-band THz radiation source based on photocathode rf gun Chinese Physics C 2014,38(4): 047003/1-5 LI Wei-Wei, HE Zhi-Gang, JIA Qi-Ka
Conditioning of BPM pickup signals for operations of the Duke storage ring with a wide range of single-bunch current Chinese Physics C 2014,38(10):107003/1-5 XU Wei, LI Jing-Yi, HUANG Sen-Lin, W. Z. Wu, H. Hao, P. Wang, Y. K. Wu
Constrained and free uniaxial stretching induced crystallization of polyethylene film: A comparative study Polymer Testing 2014,36:110-118 Lingpu Meng, Jiali Xu, Xiaowei Chen, Nan Tian, Yuanfei Lin, Kunpeng Cui,Jing Li, Liangbin Li
Coordination reaction between tetraphenylporphyrin and nickel on a TiO2(110) surface Chemical Communications 2014,50(61):8291-8294 Cici Wang, Qitang Fan, Shanwei Hu, Huanxin Ju, Xuefei Feng, Yong Han, Haibin Pan, Junfa Zhu, J. Michael Gottfrie
Corrigendum to‘An experimental and modeling study of methyl propanoate pyrolysis at low pressure’[Combust. Flame 160 (2013)1958–1966] Combustion and Flame 2014,161:631-632 Long Zhao, Mingfeng Xie, Lili Ye, Zhanjun Cheng, Jianghuai Cai, Yuyang Li, Fei Qi, Lidong Zhang
Covalent, Organometallic, and Halogen-Bonded Nanomeshes from Tetrabromo-Terphenyl by Surface-Assisted Synthesis on Cu(111) Journal of Physical Chemistry C 2014,118(24):13018−13025 Qitang Fan, Cici Wang, Liming Liu, Yong Han, Jin Zhao, Junfa Zhu, Julian Kuttner, Gerhard Hilt, J. Michael Gottfried,
Crystal Structure and Microwave Dielectric Behaviors of Ultra-Low- Temperature Fired x(Ag0.5Bi0.5)MoO4−(1 − x)BiVO4 (0.0 ≤ x ≤ 1.0) Solid Solution with Scheelite Structure Inorg. Chem. 2014, 53:9222−9227 Di Zhou, Li-Xia Pang, and Ze-Ming Qi
Crystal Structure and Microwave Dielectric Properties of an Ultralow-Temperature-Fired (AgBi)0.5WO4 Ceramic Eur. J. Inorg. Chem. 2014, 296–301 Di Zhou, Li-Xia Pang, Hui-Dong Xie, Jing Guo, Bin He, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Xi Yao, and Clive A. Randall
CTAB-mediated synthesis and characterization of ZnO/Ag core–shell nanocomposites Journal of Alloys and Compounds 2014,612:306-314 Majid Khan, Chengsha Wei, Mingming Chen, Jiaojiao Tao, Ningdong Huang, Zeming Qi, Liangbin Li
Depressed transition temperature of WxV1-xO2: mechanistic insights from the X-ray absorption fine structure (XAFS) spectroscopy Physical Chemistry Chemical Physics 2014,16:17705-17714 Yanfei Wu, Lele Fan, Weifeng Huang, Shuangming Chen, Shi Chen, Feihu Chen, Chongwen Zou, Ziyu Wu
Design of beam intensity measurement system in beam intensity measurement system in injector for HLS II Proceedings of IPAC2014 2014,THPME141:3581-3583 C. C. Cheng, Y. L. Yang, B. G. Sun#, P. Lu, Z.R. Zhou, J.Y. Zou, J. Xu, K. Tang,
Design of the Beam Profile Monitors for THz Source Based FEL Proceedings of IPAC2014 2014,THPME142:3584-3586 J. Liu, P. Lu, B. G. Sun, K. Tang, Y. L. Yang, Z.R. Zhou, J. G. Wang, J. Xu.
Detailed investigation of Na2.24FePO4CO3 as a cathode material for Na-ion batteries Scientific Reports 2014,4:4188/1-8 Weifeng Huang, Jing Zhou, Biao Li, Jin Ma, Shi Tao, Dingguo Xia, Wangsheng Chu & Ziyu Wu
Dynamic Multiscale Model for Dielectric Anomaly in PbTiO3-CoFe2O4 Epitaxial Nanocomposite Film Chinese Physics Letters 2014,31(11):110501/1-4 HU Chuan-Sheng, SUN Xia, LUO Zhen-Lin, GAO Chen
Effects of cobalt promoter and reduction temperature on the surfacespecies and syngas adsorption of K–Co–Mo/C catalyst for mixedalcohols synthesis Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2014,395:269-275 Manman Zhang, Wei Zhang, Wei Xie, Zeming Qi, Gaimei Wu, Meimei Lv, Song Sun, Jun Bao
Effects of the condenser fractal zone plate in a transmission X-ray microscope Radiation Physicsand Chemistry 2014,95:424-427 X. Ge, Z.L.Wang, K.Gao, D.J.Wang, Z.Wu, J.Chen, K.Zhang, Y.L.Hong, P.P.Zhu, Z.Y.Wu
Electron bunch length measurement with a wakefield radiation decelerator Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 2014,17(4)042801/1-8 Weiwei Li, Zhigang He, and Qika Jia
Electrorheological response measured with pectinated electrodes JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2014,116(19): De Wang,Mingchun Jiao,Gang Sun,Shiqiang Wei,Kunquan Lu,Rong Shen
Enhanced efficiency of the luminescent solar concentrator fabricated with an aqueous layer Chinese Optics Letters 2014,12(7):073501/1-4 Yi Zhang, Song Sun, Rui Kang, Jun Zhang, Mengjiao Wang, Wei Xie, Wenhao Yan, Jianjun Ding, Jun Bao, Chen Gao
Experimental and kinetic modeling study of 2,5-dimethylfuran pyrolysis at various pressures Combustion and Flame 2014,161:2496-2511 Zhanjun Cheng, Lili Xing, Meirong Zeng, Weile Dong, Feng Zhang, Fei Qi, Yuyang Li
Experimental and kinetic modeling study of i-butanol pyrolysis and combustion Combustion and Flame 2014,161(8):1955-1971 Jianghuai Cai, Wenhao Yuan, Lili Ye, Zhanjun Cheng, Yizun Wang, Weile Dong, Lidong Zhang, Yuyang Li, Feng Zhang, Fei Qi
Experimental and kinetic modeling study of pyrolysis and oxidation of n-decane Combustion and Flame 2014,161(7):1701-1715 Meirong Zeng, Wenhao Yuan, Yizun Wang, Weixing Zhou, Lidong Zhang, Fei Qi, Yuyang Li
Experimental and kinetic modeling study on methylcyclohexane pyrolysis and combustion Combustion and Flame 2014,161(1):84-100 Zhandong Wang, Lili Ye, Wenhao Yuan, Lidong Zhang, Yizun Wang, Zhanjun Cheng, Feng Zhang, Fei Qi
Extended X-ray absorption fine structure analysis of the local structure of iron nanoparticles Materials Letters 2014,114:(19–21) Hui Cheng, Yuhua Wang, Fengchun Hu, Bo He
Extension-Induced Crystallization of Poly(ethylene oxide) Bidisperse Blends: An Entanglement Network Perspective Macromolecules 2014,47(2):677−686 Kunpeng Cui, Lingpu Meng, Youxin Ji, Jing Li, Shanshan Zhu, Xiangyang Li, Nan Tian, Dong Liu, Liangbin Li
Extension-Induced Nucleation under Near-Equilibrium Conditions:The Mechanism on the Transition from Point Nucleus to Shish Macromolecules 2014,47,6813−6823 Dong Liu, Nan Tian, Ningdong Huang, Kunpeng Cui, Zhen Wang, Tingting Hu, Haoran Yang,Xiangyang Li, and Liangbin Li
Extraordinary optical transmission through a subwavelength composite hole-pillar array CHINESE PHYSICS B 2014, 23(11):117301/1-7 Shao Wei-Jia, Li Wei-Min, Xu Xiao-Liang, Wang Hui-Jie, Wu Yi-Zh, and Yu Jing
Fabrication of graphene/CaIn2O4 composites with enhanced photocatalytic activity from water under visible light irradiation International Journal of Hydrogen Energy 2014,39(1):119-126 Jianjun Ding, Wenhao Yan, Song Sun, Jun Bao, Chen Gao
Fabrication of high aspect ratio gratings for X-ray imaging Optoelectronics Letters 2014,10(2):88-90 HOU Shuang-yue, XIONG Ying, CHEN Shan, XIONG Peng-hui, CHEN Xiang-yu, ZHANG Xiao-bo, TIAN Yang-chao, LIU Gang
Facile synthesis, structure and visible light photocatalytic activityof recyclable ZnFe2O4/TiO2 Applied Surface Science 2014,319:83-89 Xiaodi Zhu, Fan Zhang, Mengjiao Wang, Jianjun Ding, Song Sun, Jun Bao, Chen Gao
Fe3O4@MOF core-shell magnetic microspheres as excellent catalysts for the Claisen-Schmidt condensation reaction Nanoscale 2014,6:1596-1601 Ke, F.; Qiu, L.-G.; Zhu, J.F.,
First-principle calculation and assignment for vibrational spectra of Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 microwave dielectric ceramic JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2014,115:14103 Chuan-Ling Diao, Chun-Hai Wang, Neng-Neng Luo, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Yu-Yin Wang, Jing Lu, Quan-Chao Wang, Xiao-Jun Kuang, Liang Fang, Feng Shi, and Xi-Ping Jing
Flow-Induced Precursors of Isotactic Polypropylene: An in Situ Time and Space Resolved Study with Synchrotron Radiation Scanning X‑ray Microdiffraction Macromolecules 2014,47(13):4408−4416 Fengmei Su, Weiming Zhou, Xiangyang Li, Youxin Ji, Kunpeng Cui, Zeming Qi, Liangbin Li
Graphene Activating Room-Temperature Ferromagnetic Exchange in Cobalt-Doped ZnO Dilute Magnetic Semiconductor Quantum Dots ACS Nano 2014,8(10)10589-10596 Zhihu Sun,Xiaoyu Yang,Chao Wang,Tao Yao,Liang Cai,Wensheng Yan,Yong Jiang,Fengchun Hu,Jingfu He,Zhiyun Pan,Qinghua Liu,Shiqiang Wei
Half-unit-cell α-Fe2O3 semiconductor nanosheets with intrinsic and robust ferromagnetism Journal of the American Chemical Society 2014,136:10393−10398 Weiren Cheng, Jingfu He, Tao Yao, Zhihu Sun, Yong Jiang, Qinghua Liu, Shan Jiang, Fengchun Hu, Zhi Xie, Bo He, Wensheng Yan, Shiqiang Wei
Highly efficient photocatalytic hydrogen evolution of graphene/YInO3 nanocomposites under visible light irradiation† Nanoscale 2014,6(4):2299-2306 Jianjun Ding, Wenhao Yan, Wei Xie, Song Sun, Jun Bao, Chen Gao
Hole Carriers Doping Effect on the Metal−Insulator Transition of N‑Incorporated Vanadium Dioxide Thin Films Journal of Physical Chemistry C 2014,118(24):12837−12844 Wenhua Zhang, Kai Wang, Lele Fan, Lingyun Liu, Panpan Guo, Chongwen Zou, Jiaou Wang, Haijie Qian, Kurash Ibrahim, Wensheng Yan, Faqiang Xu, Ziyu Wu
How flow affects crystallization in a heterogeneous polyethylene oxide melt RSC Advances 2014,4(19):9632–9638 Nan Tian, Dong Liu, Lingpu Meng, Weiqing Zhou, Tingting Hu, Xiangyang Li, Liangbin Li
How water molecules affect the catalytic activity of hydrolases - A XANES study of the local structures of peptide deformylase Scientific Reports 2014,4:7453/1-6     DOI: 10.1038/srep07453 Peixin Cui, Yu Wang, Wangsheng Chu, Xiaoyun Guo, Feifei Yang, Meijuan Yu, Haifeng Zhao,Yuhui Dong, Yaning Xie, Weimin Gong, Ziyu Wu
Hydrothermal Synthesis of CaIn2S4‑Reduced Graphene Oxide Nanocomposites with Increased Photocatalytic Performance ACS Applied Materials & Interfaces 2014,6(15):12877−12884 Jianjun Ding, Wenhao Yan, Song Sun, Jun Bao, Chen Gao
Influence of Ce Substitution for Bi in BiVO4 and the Impact on the Phase Evolution and Microwave Dielectric Properties Inorg. Chem. 2014, 53:1048−1055 Di Zhou, Li-Xia Pang, Hui-Dong Xie, Jing Guo, Bin He, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Xi Yao, and Clive A. Randall
Insight into the binding modes and inhibition mechanisms of adamantyl-based 1,3-disubstituted urea inhibitors in the active site of the human soluble epoxide hydrolase Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 2014,32(8):1231-1247 Hang Chen, Ying Zhang, Chun Ye, Ting T. Feng, Ju G. Han
In-situ FTIR imaging on the plastic deformation of iPP thin films Polymer 2014,55:1103-1107 Jing Li, Hailong Li, Lingpu Meng, Xiangyang Li, Liang Chen, Wei Chen, Weiming Zhou, Zeming Qi, Liangbin Li
Interaction of Oxygen with Samarium on Al2O3 Thin Film Grown on Ni3Al(111) The Journal of Chemical Physics 2014,140(9):094706/1- Dingling Cheng, Qian Xu, Yong Han, Yifan Ye, Haibin Pan, and Junfa Zhu
Investigation of the Breakdown and RF Sheath Potential for East Icrf Antenna Proceedings of IPAC2014 2014,MOPME022:424-426 Hua Yang, Cong-Feng Wu, Kai Tang, Sai Dong, Lei Shang
Investigation on the mechanism for the binding and drug resistance of wild type and mutations of G86 residue in HIV-1 protease complexed with Darunavir by molecular dynamic simulation and free energy calculation Journal of Molecular Modeling 2014,20(2):2122 Dan Li, Ying Zhang, Run-Ning Zhao, Song Fan, Ju-Guang Han
Kinetics of Homoallylic/Homobenzylic Rearrangement Reactions under Combustion Conditions Journal of Physical Chemistry A 2014,118(34):6741−6748 Zhaohui Wang, Lidong Zhang, Feng Zhang
Lattice-Boltzmann modeling of gas transport in Ni-Yttria-stabilized zirconia anodes during thermal cycling based on X-ray computed tomography Electrochimica Acta 2014,121:386-393 Yong Guan, Xiangxia Song, Gang Liu, Zhiting Liang, Liang Chen, Xiaobo Zhang, Ying Xiong, Shan Chen, Yunhui Gong, Haiqian Wang, Yangchao Tian
Low-Temperature Growth Improves Metal/Polymer Interfaces: Vapor-Deposited Ca on PMMA Journal of Physical Chemistry C 2014,118(12):6352-6358 Ju, H.X.; Ye, Y.F.; Feng, X.F.; Pan, H.B.; Zhu, J.F.; Ruzycki, N.; Campbell, C.T.
Luminescent properties of La2LiTaO6:Mn4+ and its application as red emission LEDs phosphor Appl. Phys. A 2014, DOI 10.1007/ Lei Wang, Lin Yuan, Yudong Xu, Rulong Zhou, BingYan Qu, Ning Ding, Min Shi, Bo Zhang, Yiqing Chen, Yang Jiang, Di Wang, Junyan Shi
Magnetic properties and local structure of the binary elements codoped Bi1-xLaxFe0.95Mn0.05O3 J. Alloys and Compounds 2014,592:19-23 Yongtao Li, Hongguang Zhang, Hao Liu, Xueguang Dong, Qi Li, Wei Chen, Weiwei Mao, Xing’ao Li, Chenglin Dong, Shanling Ren
Measuring Energy Spread Using Beam Screen Monitor and Four Strip-Line Electrodes for HLS II Injector. Proceedings of IPAC2014 2014,THPME143:3587-3589 K. Tang, B. G. Sun, J.Y. Zou, P. Lu, Y. L. Yang, Z.R. Zhou, Q. Luo, J. Liu, J. Xu, H. L. Xu
Mechanism Study of Photocatalytic Degradation of Gaseous Toluene on TiO2 with Weak-Bond Adsorption Analysis Using In Situ Far Infrared Spectroscopy Catalysis Letters 2014,144(6):995-1000 Fan Zhang, Xiaodi Zhu, Jianjun Ding, Zeming Qi, Mengjiao Wang, Song Sun,Jun Bao, Chen Gao
Mesoporous Monoclinic CaIn2S4 with Surface Nanostructure: An Efficient Photocatalyst for Hydrogen Production under Visible Light Journal of Physical Chemistry C 2014,118:27690−27697 Jianjun Ding, Bin Hong, Zhenlin Luo, Song Sun, Jun Bao, Chen Gao
Modulating the Arrangement of Charged Nanotubes by Ionic Strength in Salty Water Journal of Physical Chemistry Letters 2014,5(7):1187−1191 Jiaojiao Tao, Ningdong Huang, Junjun Li, Mingming Chen, Chengsha Wei, Liangbin Li,Ziyu Wu
Modulation of ptcda nanostructure and optical property: dependence on growth temperature World Scientific 2014,9(6):1450068/1-8 Panpan Guo,Yuyan Han,Wenhua Zhang, Lingyun Liu,Kai Wang,Faqiang,Xu
Molecular Orientation and Site Dependent Charge Transfer Dynamics at PTCDA/TiO2(110) Interface Revealed by Resonant Photoemission Spectroscopy Journal of Physical Chemistry C 2014,118:4160−4166 Liang Cao, Yu-Zhan Wang, Jian-Qiang Zhong, Yu-Yan Han, Wen-Hua Zhang, Xiao-Jiang Yu, Fa-Qiang Xu, Dong-Chen Qi,Andrew T. S. Wee
Nanoscale Morphological and Chemical Changes of High Voltage Lithium Manganese Rich NMC Composite Cathodes with Cycling NANO LETTERS 2014,14(8):4334-4341 Yang, Feifei; Liu, Yijin ; Martha, Surendra K.; Wu, Ziyu; Andrews, Joy C.; Ice, Gene E.; Pianetta, Piero; Nanda, Jagjit
New Understanding on the Memory Effect of Crystallized iPP Chinese Journal of Polymer Science 2014,32(9):1224−1233 Xiang-yang Li, Zhe Ma, Feng-mei Su, Nan Tian, You-xin Ji, Jie Lu, Zhen Wang, Liang-bin Li
Novel ultra-low temperature co-fired microwave dielectric ceramic at 400 degrees and its chemical compatibility with base metal SCIENTIFIC REPORTS 2014,4: 5980(4pp) Zhou Di, Pang Li-Xia, Qi Ze-Ming, Jin Biao-Bing, Yao Xi
Parasitic slow extraction of extremely weak beam from a high-intensity proton rapid cycling synchrotron NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A- 2014: 737 页: 56-64 Zou, Ye; Tang, Jingyu; Yang, Zheng; Jing, Hantao
PASER在混合气体激活介质中的理论计算 量子电子学报 2014,30(1): 33-39 田秀芳, 吴丛凤
Performance enhancement of Lithium-ion battery with LiFePO4@C/RGO hybrid electrode Electrochimica Acta 2014,144:406-411 Shi Tao,Wei-feng Huang,Gui-xian Wua,Xiao-bo Zhu,Xing-bo Wang,Meng Zhang,Sheng-hao Wang,Wang-sheng Chu,Li Song,Zi-yu Wu
Phase Evolution and Microwave Dielectric Properties of (Bi1–xFex)VO4 (x ≤ 0.40) Ceramics J. Am. Ceram. Soc. 2014,97(9):2915–2920 Di Zhou, He Bin, Jing Guo, Li-Xia Pang, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Qiu-Ping Wang, Zhen-Xing Yue, and Xi Yao
Phase evolution and microwave dielectric properties of xBi2/3MoO4–(1 − x)BiVO4(0.0 ≤ x ≤ 1.0) low temperature firing ceramics Dalton Trans. 2014, 43:7290–7297 Di Zhou, Li-Xia Pang, Jing Guo, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Qiu-Ping Wang, Hui-Dong Xie, Xi Yao, and Clive A. Randall
Phase Separations in LiFe1−xMnxPO4: A Random Stack Model for Efficient Cathode Materials Journal of Physical Chemistry C 2014,118(2):796−803 Weifeng Huang, Shi Tao, Jing Zhou,Cheng Si,Xing Chen, Wei Huang, Chuanhong Jin,Wangsheng Chu, Li Song, and Ziyu Wu
Photoluminescence of monolayer MoS2 on LaAlO3 and SrTiO3 substrates Nanoscale 2014,6,15248-15254 Yuanyuan Li, Zeming Qi, Miao Liu, Yuyin Wang, Xuerui Cheng, Guobin Zhang,Liusi Sheng
Physical design of a wavelength tunable fully coherent VUV source using a self-seeding free electron laser Chinese Physics C 2014,38(5): 058101/1-3 LI He-Ting, JIA Qi-Ka
Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping Applied Physics Letters 2014,104(18):182901/1-4 Z. L. Luo, H. Huang, H. Zhou, Z. H. Chen, Y. Yang, L. Wu, C. Zhu, H. Wang,M. Yang, S. Hu, H. Wen, X. Zhang, Z. Zhang, L. Chen, D. D. Fong, C. Gao
Rapid Discovery of a Photocatalyst for Air Purification by High-Throughput Screening ChemCatChem 2014,6(9):2535-2539 Song Sun, Fan Zhang, Zeming Qi, Jianjun Ding, Jun Bao, Chen Gao
Realizing Ferromagnetic Coupling in Diluted Magnetic Semiconductor Quantum Dots Journal of the American Chemical Society 2014,136(3):1150−1155 Wensheng Yan, Qinghua Liu, Chao Wang, Xiaoyu Yang, Tao Yao, Jingfu He, Zhihu Sun, Zhiyun Pan, Fengchun Hu, Ziyu Wu, Zhi Xie, Shiqiang Wei
Realizing high visible-light-induced carriers mobility in TiO2-based photoanodes Journal of Power Sources 2014.251:195-201 Jingfu He, Shibao Zhanga, Zhihu Sun, Weiren Cheng, Qinghua Liu, Yong Jiang, Fengchun Hu, Zhiyun Pan, Bo He, Ziyu Wu, Wensheng Yan, Shiqiang Wei
Realizing High Water Splitting Activity on Co3O4 Nanowire Arraysunder Neutral Environment Electrochimica Acta 2014,119:64- 71 Jingfu He,Yanhua Peng,Zhihu Sun,Weiren Cheng,Qinghua Liu,Yajuan Feng,Yong Jiang,Fengchun Hua,Zhiyun Pan,Qing Bian,Shiqiang Wei
Residual strain and electrical resistivity dependence of molybdenum films on DC plasma magnetron sputtering conditions Materials Sciencein Semiconductor Processing 2014,27:343-351 MajidKhan, MohammadIslam, AftabAkram, ZemingQi, LiangbinLi
Self-Assembled Alluaudite Na2Fe3 xMnx(PO4)3 Micro/Nanocompounds for Sodium-Ion Battery Electrodes: A New Insight into Their Electronic and Geometric Structure Chemistry-A European Journal 2014,20:1-11 Weifeng Huang, Biao Li, Muhammad Farooq Saleem, Xiang Wu,Jianjian Li,Jun Lin,Dingguo Xia, Wangsheng Chu, and Ziyu Wu
Short-bunch extraction in a rapid cycling synchrotron PHYSICAL REVIEW SPECIAL TOPICS-ACCELERATORS AND BEAMS 2014,卷: 17 期: 6 Zou, Ye; Tang, Jingyu; Chen, Jinfang; Li, Xiao; Sun, Hong
Signal-to-noise ratio analysis of X-ray grating interferometry with thereverse projection extraction methodZ Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2014,196:75-79 Z. Wu, Z.L. Wang, K. Gao, D.J. Wang, S.H. Wang, J. Chen, H. Chena, K. Zhang,P.P. Zhu, Z.Y. Wu
Single-shot x-ray phase imaging with gratinginterferometry and photon-counting detectors Optics Letters 2014,39(4):877-879 Zhili Wang, Kun Gao, Dajiang Wang, Zhao Wu, Heng Chen, Shenghao Wang, Ziyu Wu
Sintering Behavior and Dielectric Properties of Ultra-Low Temperature Fired Silver Molybdate Ceramics J. Am. Ceram. Soc. 2014,97(11):3597–3601 Di Zhou, Wen-Bo Li, Li-Xia Pang, Jing Guo, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Zhen-Xing Yue,k and Xi Yao
Solvent Influence on the Role of Thiols in Growth of Thiols-Capped Au Nanocrystals Journal of Physical Chemistry C 2014,118(1):714−719 Yong Jiang, Yuanyuan Huang, Hao Cheng, Qinghua Liu, Zhi Xie, Tao Yao, Zheng Jiang, Yuying Huang, Qing Bian, Guoqiang Pan, Zhihu Sun, Shiqiang Wei
Specific ion effects induced by mono-valent salts in like charged aggregates in water Soft Matter 2014,10(24):4236-4240 Ningdong Huang, Jiaojiao Tao, Jun Liu, Shenghui Wei, Liangbin Li,Ziyu Wu
Strain Dynamics of Ultrathin VO2 Film Grown on TiO2 (001) and the Associated Phase Transition Modulation Nano Letters 2014,14(7):4036−4043 L. L. Fan, S. Chen, Z. L. Luo, Q. H. Liu, Y. F. Wu, L. Song, D. X. Ji, P. Wang, W. S. Chu, C. Gao, C. W. Zou, Z. Y. Wu
Strain Induced Metastable Phase and Phase Revolution in PbTiO3-CoFe2O4 Nanocomposite Film Chinese Physics Letters 2014,31(1):017701/1-4 HU Chuan-Sheng, LUO Zhen-Lin, SUN Xia, PAN Guo-Qiang, HE Qing, WEN Wen(, ZHOU Xing-Tai, Ichiro Takeuchi, GAO Chen
Stripline beam position monitor for THz source based FEL Proceedings of IPAC2014 2014,THPME144:3590-3592 J. Xu, Y. L. Yang, J. Y. Zou, B. G. Sun#, P. Lu, Z.R. Zhou, F. F. Wu, J. G. Wang, H. L. Xu,J. Liu, H. Li
Structural Determination of Protein-Based Polymer Blends with A Promising Tool:Combination of FTIR and STXM Spectroscopic Imaging7741-7748 Phys.Chem.Chem.Phys. 2014, 16(7):7741-7748 Ling SJ, Qi ZM, Watts B, Shao ZZ, Chen X
Structure, Phase Evolution, and Microwave Dielectric Properties of (Ag0.5Bi0.5)(Mo0.5W0.5)O4 Ceramic with Ultralow Sintering Temperature Inorg. Chem. 2014, 53:5712−5716 Di Zhou, Wen-Bo Li, Jing Guo, Li-Xia Pang, Ze-Ming Qi, Tao Shao, Hui-Dong Xie, Zhen-Xing Yue, and Xi Yao
Structures and magnetic properties of Mn-doped NiO thin films Journal of Physics D: Applied Physics 2014,47(29):295001/1-4 Dexiong Hong, Wensheng Yan, Qinghua Liu, Tao Yao, Zhihu Sun, Shiqiang Wei
Study on the selection of BLM detector for C-ADS Injector II Chinese Physics C 2014,38(11): Ren Guang-Yi; Zeng Ming; He Yuan; Li Yu-Xiong; Li Wei-Min
Substrate-dependent post-annealing effects on the strain state and electrical transport of epitaxial La5/8-yPryCa3/8MnO3 films AIP Advances 2014,4(6):067109/1-6 Sixia Hu, Haoliang Huang, Yuanjun Yang, Zhenlin Luo, Mengmeng Yang, Haibo Wang, Yongqi Dong, Bing Hong, Hao He, Jun Bao, Chen Gao
Superconductivity Enhancement in Fe3O4 Doped YBa2Cu3O7−δ J. Supercond. Nov. Magn. 2014,27:693–699 Xueguang Dong, Pengfei An, Jing Zhang, Hongguang Zhang, Yongtao Li, Hao Liu, Xiaopeng Ge, Qi Li
Supramolecular Polymers Self-Assembled from trans-Bis(pyridine) Dichloropalladium(II) and Platinum(II) Complexes Chemistry-A European Journal 2014,20(10):2812-2818 Mingming Chen, Chengsha Wei, Jiaojiao Tao, Xibo Wu, Ningdong Huang, Guobin Zhang, Liangbin Li
Surface-Assisted Formation, Assembly and Dynamics of Planar Organometallic Macrocycles and Zigzag Shaped Polymer Chains with C-Cu-C Bonds ACS Nano 2014,8(1):709-718 Fan,Q.T.; Wang, C.C.; Han, Y.; Zhu, J.F.; Kuttner, J.;Hilt, G.; Gottfried, J. M.,
Synthesis at the nanoscale of ZnO into poly(methyl methacrylate) and its characterization Applied Physics A-Materials Science & Processing 在线刊号:DOI 10.1007/s00339-014-8554-5 Majid Khan, Mingming Chen, Chengsha Wei, Jiaojiao Tao, Ningdong Huang, Zeming Qi, Liangbin Li
The optimization of a self-focusing e-beam evaporator for carbon evaporation and the application for graphene growth SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 2014,258:1196-1201 Chen,S; Fan,LL; Wang,J; Pan,Y; Chen,FH; Xu,PS; Zou,CW; Wu,ZY
Three-dimensional study of poly(lactic co-glycolic acid) micro-porous microspheres using hard X-ray nano-tomography Journal of Synchrotron Radiation 2014,21:1175-1179 Dajiang Wang, Na Li, Zhili Wang, Kun Gao, Yongming Zhang, Yuyan Luo,Shengxiang Wang, Yuan Bao, Qigang Shao, Ziyu Wu
Tidal effects on hydrostatic leveling system used in high precision alignment of particle accelerator Nuclear Science and Technique 2014,25(4):040102/1-6 许少峰, 何晓业, 陈晓东, 黄显良, 郎孝龄
Toughening mystery of natural rubber deciphered by double network incorporating hierarchical structures SCIENTIFIC REPORTS 2014,4:7502/1-5 Zhou, Weiming; Li, Xiangyang;Lu, Jie; Huang, Ningdong; Chen, Liang;Qi, Zeming; Li, Liangbin; Liang, Haiyi
Understanding the degradation mechanism of rechargeable lithium/sulfur cells: a comprehensive study of the sulfur–graphene oxide cathode after discharge–charge cycling Physical Chemistry Chemical Physics 2014,16:16931-16940 Xuefei Feng, Min-Kyu Song, Wayne C. Stolte, be David Gardenghi,Duo Zhang, Xuhui Sun, Junfa Zhu,Elton J. Cairns, Jinghua Guo
Unidirectional Thermal Diffusion in Bimetallic Cu@Au Nanoparticles ACS Nano 2014,8(2):1886-1892 Shoujie Liu, Zhihu Sun, Qinghua Liu, Lihui Wu, Yuanyuan Huang, Tao Yao, Jing Zhang, Tiandou Hu, Mengran Ge, Fengchun Hu, Zhi Xie, Guoqiang Pan, Shiqiang Wei
Velocity bunching in travelling wave accelerator with low acceleration gradient Chinese Physics C 2014,38(5): 057004/1-5 HUANG Rui-Xuan, HE Zhi-Gang,LI Wei-Wei, JIA Qi-Ka
ZnO@S-doped ZnO core/shell nanocomposites for highly efficient solar water splitting Journal of Power Sources 2014,269:24-30 Chao Wang, Yajuan Feng, Liang Cai, Xiaoyu Yang, Jingfu He, Wensheng Yan,Qinghua Liu, Zhihu Sun, Fengchun Hu, Zhi Xie, Tao Yao, Shiqiang Wei
高分辨X射线衍射元件的研制 传感技术学报 2014,27(2):168-171 熊瑛, 刘刚, 田扬超
固体潮对泾县地震台洞体内静力水准系统的影响研究 武汉大学学报信息学版 2014,39(7):826-830 许少峰, 何晓业, 陈晓东
合肥光源钮扣型束流位置检测器的离线标定 原子能科学技术 2014,48(3): 541-544 杨永良, 程超才, 孙葆根, 马天骥, 卢平, 邹俊颖
合肥同步辐射光源直线加速器真空系统 真空 2014,51(4):69-71 尉伟, 洪远志, 范乐, 张波, 裴香涛, 王勇
基于NI cRIO 的合肥光源冷却水监测系统 核技术 2014,37(4):040104-1/4 陈曦王季刚宣科李川文鹏权蒋思远刘功发
金纳米颗粒与表面活性剂相互作用的XAFS研究 中国科学技术大学学报 2014,44(3):221-226 殷培栋, 姜泳, 李媛媛, 姚涛, 孙治湖, 葛梦然, 潘国强, 韦世强
静力水准传感器中厚膜陶瓷电容传感器的研制 中国科技论文 2014,1(9):40-44 何晓业, 汪鹏, 许少峰, 王巍
蒙特卡罗法计算分子流状态下真空管道的传输几率 真空科学与技术学报 2014,34(6):571-574 张波, 王洁, 尉伟, 范乐,裴香涛, 洪远志, 王勇
一种时间分辨激光诱导击穿光谱的测量方法 光谱学与光谱分析 2014,34(4):865-868 潘从元, 韩振宇, 李朝阳, 于云傯, 王声波,王秋平

Copyright 2015 National Synchrotron Radiation Laboratory∣University of Science and Technology of China All Rights Reserved. Web2015
Feedback, questions or accessibility issues: Tel:+86-551-63602034;  E-mail:xiayi@ustc.edu.cn;  Fax:+86-551-65141078