Location:  home>Publications
Publications in 2015
 2016-03-16  Font Size:[ Large Medium Small ]

Title

Journal

Year/Volume/IssuePages

Authors

 Engineering Electronic State of Perovskite Electrocatalyst for Synergistically Enhanced Oxygen Evolution Reaction Advanced Materials  2015, 27, 5989–5994. Yuqiao Guo,Yun Tong,Pengzuo Chen,Kun Xu,Jiyin Zhao,Yue Lin,Wangsheng Chu,Zhenmeng Peng,Changzheng Wu,Yi Xie
 Hydrogen dangling bonds induce ferromagnetism in two-dimensional metal-free graphitic-C3N4 nanosheets Chemical Science  2015,6, 283-287 Kun Xu a, Xiuling Li b, Pengzuo Chen a, Dan Zhou a, Changzheng Wu *a, Yuqiao Guo a, Lidong Zhang c, Jiyin Zhao a, Xiaojun Wu ab and Yi Xie a 
 Integrating DNA-Strand-Displacement Circuitry with Self-Assembly of Spherical Nucleic Acids Journal of the american chemical society DOI: 10.1021/jacs.5b0745 Dongbao Yao†, Tingjie Song†, Xianbao Sun†, Shiyan Xiao*†, Fujian Huang†, and Haojun Liang*† 
 Investigation on addition and abstraction channels in Cl reactions with 1-butene and isobutene Int. J Mass Spectrom 375, 1, 2015. Genbai Chu, Jun Chen, Min Shui, Jianting Xin, Fuyi Liu, Liusi Sheng, Tao Xu, Leifeng Cao, Yuqiu Gu
 Metallic Nickel Nitride Nanosheets Realizing Enhanced Electrochemical Water OxidationJ.   J. Am. Chem. Soc.  2015, 137, 4119 Kun Xu†, Pengzuo Chen†, Xiuling Li‡, Yun Tong†, Hui Ding†, Xiaojun Wu†‡, Wangsheng Chu*§, Zhenmeng Peng*∥, Changzheng Wu*†, and Yi Xie†
 Non-enzymatic electrochemical detection of glucose with a gold nanowire array electrode Electroanalysis.  26(3): 656-663 Y Zhao, J Chu, SH Li, WW Li, G Liu, YC Tian, HQ Yu*
 Octahedral Pd@Pt1.8Ni core–shell nanocrystals with ultrathin PtNi alloy shells as active catalysts for oxygen reduction reaction J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2804-2807 Zhao, X.; Chen, S.; Fang, Z.; Ding, J.; Sang, W.; Wang, Y.; Zhao, J.; Peng, Z.* and Zeng, J.*
 Surface electronic structure and isotropic superconducting gap in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe Physical Review B  92, 060504(R) (2015). X. H. Niu, R. Peng, H. C. Xu, Y. J. Yan, J. Jiang, D. F. Xu, T. L. Yu, 1Q. Song, Z. C. Huang, Y. X. Wang, B. P. Xie, X. F. Lu, N. Z. Wang, X. H. Chen, Z. Sun, and D. L. Feng
 Vacancy-induced ferromagnetism of MoS2 nanosheets J. Am. Chem. Soc.  137, 2622(2015)   Liang Cai, Jingfu He, Qinghua Liu, Tao Yao, Lin Chen, Wensheng Yan,* Fengchun Hu, Yong Jiang, Yidong Zhao, Tiandou Hu, Zhihu Sun,* and Shiqiang Wei*
“Unexpected methyl migrations of ethanol dimer under synchrotron VUV radiation” The Journal of Chemical Physics 142, 024306 (2015) Weizhan Xiao, Yongjun Hu, Weixing Li, Jiwen Guan, Fuyi Liu, Xiaobin Shan, and Liusi Sheng
3D imaging of a rice pollen grain using transmission X-ray microscopy Journal of Synchrotron Radiation 2015,22,1091-1095 Wang, Shengxiang ;Wang, Dajiang ;Wu, Qiao ;Gao, Kun ;Wang, Zhili ;Wu, Ziyu
A direct Fe–O coordination at the FePc/MoOx interface investigated by XPS and NEXAFS spectroscopies Physical Chemistry Chemical Physics 2015,17(5):3463-3469 Lingyun Liu, Wenhua Zhang,Panpan Guo,Kai Wang,Jiaou Wang,Haijie Qian,Ibrahim Kurash,Chia-Hsin Wang,Yaw-Wen Yang,Faqiang Xu
A highly-ordered and uniform sunflower-like dendritic silver nanocomplex array as reproducible SERS substrate RSC Advances. 5: 3860-3867  J Chu, Y Zhao, SH Li, WW Li, XY Chen, YX Huang, YP Chen, WG Qu, HQ Yu*, AW Xu,  G Liu, YC Tian, Y Xiong (2015)
A New Cubic Phase for NaYF4 Host Matrix Offering High Upconversion Luminescence Efficiency Adv. Mater.  27, 5528-5533 (2015). Wang, L.; Li, X.; Li, Z.; Chu, W.; Li, R.; Lin, K.; Qian, H.; Wang, Y.; Wu, C.; Li, J.; Tu, D.; Zhang, Q.; Song, L.; Jiang, J.*; Chen, X.; Luo, Y.; Xie, Y. and Xiong, Y.*
A New Route Toward Improved Sodium Ion Batteries:A Multifunctional Fluffy Na 0.67 FePO 4 /CNT Nanocactus small 2015,11(18)2170-2176 Weifeng Huang,Jing Zhou,Biao Li,Li An ,Peixin Cui,Wei Xia,Li Song,Dingguo Xia,Wangsheng Chu,Ziyu Wu
A novel crystal-analyzer phase retrieval algorithm and its noise property Journal of Synchrotron Radiation 2015,22(SI):786-795 Bao, Yuan;Wang, Yan;Li, Panyun;Wu, Zhao;Shao, Qigang;Gao, Kun;Wang, Zhili;Ju, Zaiqiang;Zhang, Kai;Yuan, Qingxi;Huang, Wanxia;Zhu, Peiping;Wu, Ziyu
A SERS study of oxidation of glutathione under plasma irradiation RSC Adv 5, 57847–57852 Shanshan Ma and Qing Huang*
A Smog Chamber facility for Qualitative and Quantitative Study on Atmospheric Chemistry and Secondary Organic Aerosol(SCI) Chin. J. Chem. Phys.  27(6), 631-639(2015). Chang-jin Hu, Yue Cheng, Gang Pan, Yan-bo Gai, Xue-jun Gu, Wei-xiong Zhao, Zhen-ya Wang, Wei-jun Zhang, Jun Chen, Fu-yi Liu, Xiao-bin Shan, Liu-si Sheng
A Study of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Carbon in the Ultraviolet Wavelength Range Under Vacuum Conditions Plasma Science and Technology 2015,17(8):682-686 Pan Congyuan, Du Xuewei, Zeng Qiang, Yu Yunsi, Wang Shengbo, Wang Qiuping
A Universal Equipment for Biaxial Stretching of Polymer Films Chinese Journal of Polymer Science 2015,33(5):754-762 Ling-pu Meng, Yuan-fei Lin, Jia-li Xu, Xiao-wei Chen, Xue-yu Li, Qian-lei Zhang, Rui Zhang,Nan Tian and Liang-bin Li
A user-friendly LabVIEW software platform for grating based X-ray phase-contrast imaging Journal of X-Ray Science and Technology 2015,23(2):189-199 Wang, Shenghao ;Han, Huajie ;Gao, Kun ;Wang, Zhili ;Zhang, Can ;Yang, Meng ;Wu, Zhao ;Wu, Ziyu
A user-friendly nano-CT image alignment and 3D reconstruction platform based on LabVIEW Chinese Physics C 2015,39(1):018001/1-6 Wang Sheng-Hao;Zhang Kai;Wang Zhi-Li;Gao Kun;Wu Zhao;Zhu Pei-Ping;Wu Zi-Yu
Abnormal dielectric properties and phase transition in Bi0.783(Mo0.65V0.35)O4 scheelite-related structured ceramic RSC Advances Cite this: RSC Adv.,2015, 5,1925 Di Zhou,*ab Wen-Bo Li,a Li-Xia Pang,c Zhen-Xing Yue,d Guang-Sheng Pange and Xi Yaoa
Activated-carbon-supported K-Co-Mo catalysts for synthesis of higher alcohols from syngas Catalysis Science & Technology 2015,5(5):2925-2934 Meimei Lv, Wei Xie, Song Sun*, Gaimei Wu, Lirong Zheng, Shengqi Chu, Rui Kang, Jun Zhang, Ningning Zhang, Wenhao Yan, Wei Xie, Jianjun Ding, Chen Gao, Jun Bao
Aerobic oxidation of cyclohexane on catalysts based on twinned and single-crystal Au75Pd25 bimetallic nanocrystals Nano Lett.  2015, 15, 2875-2880  Wang, L.; Zhao, S.; Liu, C.; Li, C.; Li, X.; Li, H.; Wang, Y.; Ma, C.; Li, Z.* and Zeng, J.*
Ag Nanoparticles on Reducible CeO2(111) Thin Films: Effect of Thickness and Stoichiometry of Ceria Journal of Physical Chemistry C 2015,119(7):3579−3588 Shanwei Hu,Yan Wang,Weijia Wang,Yong Han,Qitang Fan,Xuefei Feng,Qian Xu,Junfa Zhu
Alignment method for fabricating a parallel flat-field grating used in soft x-ray region Applied Optics 2015,54:5782-5787 QINGBO WANG,ZHENGKUN LIU,YANCHANG ZHENG,HUOYAO CHEN,YU WANG,YING LIU,YILIN HONG
An efficient molybdenum disulfide/cobalt diselenide hybrid catalyst for electrochemical hydrogen generation Nature Communication  2015, 6, 5982  Min-Rui Gao1,*, Jin-Xia Liang2,3,*, Ya-Rong Zheng1, Yun-Fei Xu1, Jun Jiang1, Qiang Gao1, Jun Li2 & Shu-Hong Yu1
An Efficient Room Temperature Core-Shell AgPd@MOF Catalyst for Hydrogen Production from Formic Acid Nanoscale 2015,7(18):8321-8325 Ke, F.; Wang, L.H.; Zhu, J.F.
An integrated solid-state pH microelectrode prepared using microfabrication Electrochimica Acta.  152(1): 6-12  J Chu, Y Zhao, SH Li, HQ Yu*, G Liu, YC Tian (2014)
Analytical formula of free electron laser exponential gain for a non-resonant electron beam Chinese Physics C 2015,39(4):048101/1-6 JIA Qi-Ka
Angular Dependence of Exchange Bias and Magnetization Reversal Controlled by Electric-Field-Induced Competing Anisotropies Advanced Materials Adv. Mater. 2015,  Aitian Chen, Yonggang Zhao ,* Peisen Li , Xu Zhang , Renci Peng , Haoliang Huang , Lvkuan Zou , Xiaoli Zheng , Sen Zhang , Peixian Miao , Yalin Lu , Jianwang Cai , and Ce-Wen Nan
Assessment of the effect of Trichostatin A on HeLa cells through FTIR spectroscopy  Analytical Chemistry 87, 2511-2517 Fengqiu Zhang, Qing Huang*Jingwen Yan, Xin Zhang, Jianxin Li
Atomic-Scale Insight into the Metal−Support Interaction: A Case for Ag Nanoparticles on Ordered ZrO2(111) Thin Films Journal of Physical Chemistry C 2015,119(8):4235−4241 Yong Han,Qian Xu,Weijia Wang,Junfa Zhu
Au–Pd alloy octapods with high electrocatalytic activity for the oxidation of formic acid Part. Part. Syst. Charact.  2015, 32, 295-300 Wang, L.-B.; Wang, Y.-C.; Guo, H.-Y.; Huang, J.-L.; Zhao , Y.-L.; Liu, Q.-Y.; Wu, X.* and Zeng, J.*
Calculation and analysis of the magnetic field of a linearly tapered undulator Chinese Physics C 2015,39(8):088101/1-3 LI He-Ting,GUO Fan,LI Jia-Yu,JIA Qi-Ka
Calculation of time-dependent pressure under molecular flow using Monte Carlo method Vacuum  2015,116 () 153-157 Bo Zhang, Jie Wang, Wei Wei, Le Fan, Xiangtao Pei, Yuanzhi Hong, Yong Wang
Carbon-coated MoO2 dispersed in three-dimensional graphene aerogel for lithium-ion battery Electrochimica Acta  2015,174:8-14 Yu Zhou, Qin Liu, Daobin Liu, Hui Xie, Guixian Wu, Weifeng Huang, Yefan Tian, Qun He, Adnan Khalil, Yasir A. Haleem, Ting Xiang, Wangsheng Chu, Chongwen Zou, Li Song 
Coherent and tunable light radiation from nanoscale surface plasmons array via an exotic Smith-Purcell effect. Optics Letters 2015,40(20):4579-4582  Weihao Liu
Concave Cu-Pd bimetallic nanocrystals: ligand-based co-reduction and mechanistic study,  Nano Res.  2015, 8, 2415-2430. Zhang, L.; Su, H.; Sun, M.; Wang, Y.; Wu, W.; Yu, T.* and Zeng, J.*
Conformational and vibrational analyses of meta-tyrosine: An experimental and theoretical study  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  151: 111–123, 2015 Guohua Yao, Jingjing Zhang, Qing Huang*
Construction of Cu3Mo2O9nanoplates with excellent lithium storage properties based on a pH-dependent dimensional change Dalton Trans 2015, 44, 13450-13454 Xia J1, Song le X, Liu W, Teng Y, Zhao L, Wang QS, Ruan MM.
Control of the Metal−Insulator Transition in VO2 Epitaxial Film by Modifying Carrier Density ACS Applied Materials & Interfaces 2015,7(12):6875−6881 F.H. Chen, L. L. Fan, S. Chen, G. M. Liao, Y. L. Chen, P. Wu, Li Song, C. W. Zou, Z. Y. Wu
Controlling the lateral and vertical dimensions of Bi2Se3 nanoplates via seeded growth Nano Res.  2015, 8, 246-256.  Zhuang, A.; Zhao, Y.; Liu, X.; Xu, M.; Wang, Y.; Jeong, U.*; Wang, X. And Zeng, J.*
CoOOH Nanosheets with High Mass Activity for Water Oxidation Angewandte Chemie-International Edition 2015,54(30):8722-8727 Junheng Huang, Junting Chen, Tao Yao, Jingfu He, Shan Jiang, Zhihu Sun, Qinghua Liu,Weiren Cheng, Fengchun Hu, Yong Jiang, Zhiyun Pan, Shiqiang Wei
Correlation between vibrational modes and dielectric properties in (Ca1−3xBi2x􀀀x)MoO4 ceramics Journal of the European Ceramic Society 2015, G Model JECS-10245; No. of Pages 6 Jing Guo a,b, Clive A. Randall b, Di Zhou a, Gaoqun Zhang a, Caihong Zhang c, Biaobing Jin c, Hong Wanga,∗
Counter-ion specificity explored in abnormal expansion of supra-molecular aggregates in aqueous solution of alkaline metal salts Journal of Chemical Physics 2015,143(11):11490/1-7 Ningdong Huang, Jiaojiao Tao,Shenghui Wei, Mingming Chen, Chengsha Wei, Liangbin Li
Cube-like Cu2MoS4 photocatalysts for visible light-driven degradation of methyl orange AIP Advances 2015,5(7):077130/1-5 Ke Zhang, Wenxing Chen,Yu Wang,Jiong Li, Haiping Chen, Zhiyu Gong, Shuo Chang, Fei Ye, Tianxing Wang, Wangsheng Chu, Chongwen Zou, Li Song
Deposition and characterization of TiZrV-Pd thin films by dc magnetron sputtering. 中国物理 C 2015,39 (12): 127007/1-5  王洁, 张波, 徐延辉, 尉伟, 范乐, 裴香涛, 洪远志, 王勇.
Design of multi-area grating for soft X-ray flat-field spectrograph Applied Optics 2015,54:5675-5679 HUOYAO CHEN,ZHENGKUN LIU,YING LIU, QINGBO WANG,TAO YI,GUOHONG YANG,YILIN HONG
Determination of phase behaviour in all protein blend materials with multivariate FTIR imaging technique Journal of Materials Chemistry B   2015,3 834-839  Shengjie Ling,a  Zeming Qi,b  Zhengzhong Shaoa and Xin Chen*a
Dissociation dynamics of vinyl chloride ion in the low-lying electronic states using threshold photoelectron-photoion coincidence velocity imaging  J. Chem. Phys. 2015 M. M. Wu, X. F. Tang, B. L. Qiu, X. G. Zhou, S. L. Liu, F. Y. Liu, X. B. Shan, L. S. Sheng
Dissociative photoionization of ethyl acrylate: Theoretical and experimental insights J Mol Struct 1094, 83,(2015) Song, YL ; Chen, J ; Ding, MM; Wei, B, Cao, MQ ; Shan, XB ; Zhao, YJ; Huang, CQ ; Sheng, LS; Liu, FY
DRIFTS Evidence for Facet-Dependent Adsorption of Gaseous Toluene on TiO2 with Relative Photocatalytic Properties Langmuir  2015,31(5):1730−1736 Mengjiao Wang,Fan Zhang,Xiaodi Zhu,Zeming Qi,Bin Hong,Jianjun Ding,Jun Bao, Song Sun,Chen Gao
EAST 四条带ICRF 天线的三维电磁场分析 核聚变与等离子体物理 2015,35 (3):233-239 杨桦,吴丛凤,董赛,张新军,赵燕平,尚雷
Effect of gamma-irradiation on rice seed vigor assessed by near-infrared spectroscopy Journal of Stored Products Research 62: 46-51, 2015 Le Song, Qi Wang, Chunyang Wang, Yanqing Lin, Ding Yu, Zhuopin Xu, Qing Huang*, Yuejin Wu*
Effect of surface modification with H2S and NH3on TiO2foradsorption and photocatalytic degradation of gaseous toluene Applied Catalysis B: Environmental  2015,170-171:215-224 Fan Zhang, Mengjiao Wang, Xiaodi Zhu, Bin Hong, Wendong Wang, Zeming Qi,Wei Xie, Jianjun Dinga, Jun Bao, Song Sun, Chen Gao
Electric-field control of non-volatile magnetization switching without external-magnetic-field bias in CoFeB/(011)-PMN-0.3PT heterostructures Europhysics Letters 2015,109(1):17008/1-5 Yuanjun Yang, Yongqi Dong, Meng Meng Yang, Hao He, Bin Hong, Z. L. Luo, Haoliang Huang, Haibo Wang, Mengjiao Wang, Xiaodi Zhu, J. Bao, X. G. Liu, J. Y. Zhao, X. G. Li ,C. Gao
Electron bunching in a Penning trap and accelerating process for CO2 gas mixture active medium Chinese Physics C 2015,39(12):127005/1-5 TIAN Xiu-Fang, WU Cong-Feng, IA Qi-Ka
Electronic structure in a one-Fe Brillouin zone of the iron pnictide superconductors CsFe2As2 and RbFe2As2 PHYSICAL REVIEW B  2015,92,184512 S. Kong, D. Y. Liu, S. T. Cui, S. L. Ju, A. F. Wang, X. G. Luo, L. J. Zou, X. H. Chen, G. B. Zhang, and Z. Sun
Electronic structures of bare and terephthalic acid adsorbed TiO2(110)-(1x2) reconstructed surfaces:origin and reactivity of the band gap states Physical Chemistry Chemical Physics 2015,17:20144-20153 Wenhua Zhang,Liming Liu, Li Wan, Lingyun Liu, Liang Cao, Faqiang Xu, Jin Zhao, Ziyu Wu
Engineering electronic structure of Two-Dimensional Subnanopore nanosheet by Molecular Titanium-oxide Incorporation for Enhanced photocatalytic activity  Chemical Science Chem. Sci., 2015 Xiuli Lu†a, Kun Xu†a, Shi Taob, Zewei Shaoa, Xu Penga, Wentuan Bia, Pengzuo Chena, Hui Dinga, Wangsheng Chub*, Changzheng Wua*, and Yi Xiea
Engineering the metal–organic interface by transferring a high-quality single layer graphene on top of organic materials Carbon 2015,87:78-86 Xuefei Feng,Liang Zhang,Yifan Ye,Yong Han,Qian Xu,Ki-Jeong Kim,Kyuwook Ihm,Bongsoo Kim, Hans Bechtel,Michael Martin,Jinghua Guo,Junfa Zhu
EPICS环境下PLC在光束线安全防护控制中的应用 核电子学与探测技术 2015,35(7):662-665  刘群,汪啸,贺博
evolution and control of the phase competition morphology in a manganite film nature communications DOI: 10.1038/ ncomms9980 Zhou H1,2, Wang L2, Hou Y1, Huang Z2, Lu Q1,2,3, Wu W1,2,3.
Experimental and kinetic modeling investigation on laminar premixed benzene flames with various equivalence ratios Proceedings of the Combustion Institute 2015,35:855-862 Jiuzhong Yang, Long Zhao, Wenhao Yuan, Fei Qi,Yuyang Li
Experimental and kinetic modeling investigation on laminar premixed benzene flames with various equivalence ratios Proceedings of the Combustion Institute 35, 855-862 (2015) Jiuzhong Yanga, Long Zhaoa, Wenhao Yuanb, Fei Qia, b, Yuyang Lib,
Experimental and kinetic modeling study of exo-TCD pyrolysis under low pressure Combustion and Flame 162 (2015) 2177–2190 Heng Li, Guozhu Liu ⇑, Rongpei Jiang, Li Wang, Xiangwen Zhang
Experimental and kinetic modeling study of n-pentanol pyrolysis and combustion Combustion and Flame 2015,162(9);3277-3287 Gao Wang, Wenhao Yuan, Yuyang Li, Long Zhao, Fei Qi
Experimental and kinetic modeling study of n-pentanol pyrolysis and combustion Combustion and Flame 162, 3277-3287 (2015) Gao Wanga, Wenhao Yuana, Yuyang Lib, , , Long Zhaoa,Fei Qia, b
Experimental and kinetic modeling study of premixed o-xylene flames Proceedings of the Combustion Institute 2015,35:1745-1752 Long Zhao, Zhanjun Cheng, Lili Ye, Feng Zhang,Lidong Zhang, Fei Qi, Yuyang Li
Experimental and kinetic modeling study of premixed o-xylene flames Proceedings of the Combustion Institute 35, 1745-1752 (2015) Long Zhaoa, Zhanjun Chenga, Lili Yea, Feng Zhanga, Lidong Zhanga, Fei Qia, b, Yuyang Lib
Experimental and kinetic modeling study of styrene combustion Combustion and Flame 162, 1868-1883 (2015) Wenhao Yuana, b, Yuyang Lia, , , Philippe Dagautb,  Jiuzhong Yangc, Fei Qia, c
Experimental research on the feature of an x-ray Talbot-Lau interferometer versus tube accelerating voltage Chinese Physics B 2015,24(6):06870/1-6 Wang Sheng-Hao;Olbinado, Margie P.;Momose, Atsushi;Han Hua-Jie;Hu Ren-Fang;Wang Zhi-Li;Gao Kun;Zhang Kai;Zhu Pei-Ping;Wu Zi-Yu
Exploring interaction mechanisms of the inhibitor binding to the VP35 IID region of Ebola virus by all atom molecular dynamics simulation method  PROTEINS 2015; 83:2263-2278 Yan-Jun Zhang,Jing-Na Ding, Ting-Ting Feng,Ju-Guang Han1
F8BT薄膜表面形貌及与Al形成界面的电子结构和反应 物理学报 2015,64(7):077304/1-10 潘宵,鞠焕鑫,冯雪飞,范其瑭,王嘉兴,杨耀文,朱俊发
Facile fabrication of CdS–metal-organic framework nanocomposites with enhanced visible-light photocatalytic activity for organic transformation Nano research 2015,8(6):1834-1846 Ke, F.; Wang, L.H.; Zhu, J.F.
Facile route to prepare grain-oriented multiferroic Bi7Fe3−xCoxTi3O21 ceramics Journal of the European Ceramic Society  2015, 35, 3437 Xiaoning Li, Zhu Zhu, Feng Li, Ranran Peng, Xiaofang Zhai, Zhengping Fu*, Yalin Lu*
Facile route to prepare grain-oriented multiferroic Bi7Fe3−xCoxTi3O21 ceramics Journal of the European Ceramic Society  2015, 35, 3437 Xiaoning Li, Zhu Zhu, Feng Li, Ranran Peng, Xiaofang Zhai, Zhengping Fu*, Yalin Lu*
For progress in natural science: Materials international investigations of structural phasetransforma tion and THz properties across metal-insulator transition in VO2/Al2O3 epitaxial films Progress in NaturalScience :Materials Internationa l25(2015)386-391 Mengmeng Yang, Yuanjun Yang, Liangxin Wang, Bin Hong, Haoliang Huang, Xiang Hu, Yi Zhao, Yongqi Dong, XiaoguangLi, Yalin Lu, Jun Bao, Zhenlin Luo, Chen Gao
Generationofquasiequallyspacedultrashortmicrobunches in aphotocathoderfgun Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A 2015,775:77–83 Zhigang He,Yuanfang Xu,Weiwei Li,Qika Jia
Global uncertainty analysis for RRKM/master equation based kinetic predictions: A case study of ethanol decomposition Combustion and Flame 2015,162(9):3427-3436 Lili Xing, Shuang Li, Zhaohui Wang, Bin Yang, Stephen J. Klippenstein, Feng Zhang
Gram-Scale Aqueous Synthesis of Stable Few-Layered 1T-MoS 2 : Applications for Visible-Light- Driven Photocatalytic Hydrogen Evolution small 2015,11(41):5556-5564 Qin Liu , Xiuling Li , Qun He , Adnan Khalil , Daobin Liu , Ting Xiang ,Xiaojun Wu , Li Song 
High sensitivity phase retrieval method in grating-based x-ray phase contrast imaging Medical Physics 2015,42(2):741-749 Zhao Wu, Kun Gao, Jian Chen, Dajiang Wang, Shenghao Wang, Heng Chen, Yuan Bao, Qigang Shao, Zhili Wang, Kai Zhang, Peiping Zhu, and Ziyu Wu
HLS-II 储存环束流清洗状况 核技术 2015,38(10):100102/1-5 文鹏权,宋一凡,李兵,宣科,刘功发
HLSII干涉法测量储存环横向尺寸与发射度 强激光与粒子束 2015,27(7): 075101-1~5 Tang Kai, Wang Jigang, Sun Baogen, Tang Leilei, Lu Ping, Yang Yongliang, Cheng Chaocai, Li Hao
HLSII新的注入器束流强度测量系统 强激光与粒子束 2015,27(4): 045106-1~6 Cheng, Chaocai; Sun, Baogen; Lu, Ping; Yang, Yongliang; Zhou, Zeran; Wu, Fangfang; Tang, Kai; Luo, Qing; Li, Hao
HLS数字低电平系统的研制和在线调试 核电子学与探测技术 2015,35(6):617-620 李超,黄贵荣,赵玉彬,张志刚,林宏翔,刘勇涛
Identication of Cortex Eucommiae from different producing areas by FTIR microspectroscopy,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,  2015, 141:94-98. SCI Wang, Xin; Sheng, Daping; Zhu, Zhengjie; Xu, Fangcheng; Huang, Dake; Yu, Changjun
In situ studies on controlling an atomicallyaccurate formation process of gold nanoclusters† Nanoscale DOI: 10.1039/c5nr03711e Lina Yang, Hao Cheng, Yong Jiang, Ting Huang, Jie Bao, Zhihu Sun, Zheng Jiang, Jingyuan Ma, Fanfei Sun, Qinghua Liu, Tao Yao, Huijuan Deng, Shuxin Wang, Manzhou Zhu,Shiqiang Wei
Inducing uniform single-crystal like orientation in natural rubber with constrained uniaxial stretch. Soft Matter 2015,11(25):5044-5052 Weiming Zhou, Lingpu Meng, Jie Lu, Zhen Wang, Wenhua Zhang,Ningdong Huang, Liang Chen, Liangbin Li
Initial Reaction Mechanism of Platinum Nanoparticle in Methanol−Water System and the Anomalous Catalytic Effect of Water Nano Letters 2015,15,5961−5968 Shuangming Chen, Qingying Yang, Huanhuan Wang, Shuo Zhang,Jiong Li, Yu Wang,Wangsheng Chu, Qing Ye, Li Song
Insight into the binding modes of Lassa nucleoprotein complexed with ssRNA by molecular dynamic simulations and free energy calculations Journal of Biomolecular Structure and Dynamics 2015,33(5):946-960 Ying Zhang, Hang Chen and Ju-Guang Han
Interaction of Zr with CeO2(111) Thin Film and Its Influence on Supported Ag Nanoparticles The Journal of Physical Chemistry C 2015,119(32):18257-18266 Hu, S.W.; Wang, W.J.; Wang, Y.; Xu, Q.; Zhu, J.F.
Interface engineering in epitaxial growth of layered oxides via a conducting layer insertion Applied Physics Letters  2015, 107, 11602 Y. Yun, C. Ma, X. F. Zhai*, H. L. Huang, D. C. Meng, J. L. Wang, Z. P. Fu, R. R. Peng, G. J. Brown, and Y. L. Lu*
Interface engineering in epitaxial growth of layered oxides via a conducting layer insertion Applied Physics Letters  2015, 107, 11602 Y. Yun, C. Ma, X. F. Zhai*, H. L. Huang, D. C. Meng, J. L. Wang, Z. P. Fu, R. R. Peng, G. J. Brown, and Y. L. Lu*
Investigation of noise properties in grating-based x-ray phase tomography with reverse projection method Chinese Physics B 2015,24,108702/1-7 Bao Yuan, Wang Yan, Goa Kun, Wang Zhi-Li, Zhu Pei-Ping, Wu Zi-Yu
Investigation of the Electronic Structure of BiFeO3 Epitaxial Films by Polarized X-ray Absorption Spectroscopy Materials Science Forum 2015,815:183-187 H. B. Wang,Z. L. Luo,Y. Q. Dong,Z. L. Zhao,Y. J. Yang1,Z. H. Chen,M. M. Yang,S. X. Hu,L. Chen, C. Gao
Investigation on primary decomposition of ethylcyclohexane at atmospheric pressure Proceedings of the Combustion Institute 2015,35:367-375 Zhandong Wang, Huiting Bian, Yu Wang, Lidong Zhang,Yuyang Li, Feng Zhang, Fei Qi
Investigation on the pyrolysis and oxidation of toluene over a wide range conditions. I. Flow reactor pyrolysis and jet stirred reactor oxidation Combustion and Flame 162, 3-21 (2015) Wenhao Yuana, b, Yuyang Lia, , ,Philippe Dagautb, , , Jiuzhong Yangc, Fei Qia, c
Investigation on the pyrolysis and oxidation of toluene over a wide range conditions. II. A comprehensive kinetic modeling study Combustion and Flame 162, 22-40 (2015) Wenhao Yuana, b, Yuyang Lia, , , Philippe Dagautb, , ,Jiuzhong Yangc, Fei Qia, c
Kinetic Process of Shish Formation: From Stretched Network to Stabilized Nuclei Macromolecules 2015,48(15):5276−5285 Kunpeng Cui, Zhe Ma, Zhen Wang, Youxin Ji, Dong Liu, Ningdong Huang, Liang Chen,Wenhua Zhang, and Liangbin Li
Kinetics of ethylcyclohexane pyrolysis and oxidation: An experimentaland detailed kinetic modeling study Combustion and Flame 2015,162:2873-2892 Zhandong Wang, Long Zhao, Yu Wang, Huiting Bian, Lidong Zhang, Feng Zhang, Yuyang Li,S. Mani Sarathy, Fei Qi
Metalation of tetraphenylporphyrin with nickel on a TiO2(110)-1 × 2 surface Nanoscale DOI: 10.1039/c5nr03134f Cici Wang, Qitang Fan, Yong Han, José I. Martínez, José A. Martín-Gago, Weijia Wang, Huanxin Ju, J. Michael Gottfried,Junfa Zhu
Metallic Single-unit-cell Orthorhombic Cobalt Diselenide Atomic Layers Realizing Robust Water Electrolysis Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12004-12008. (Inside cover, Hot papers) Liang Liang, Hao Cheng, Fengcai Lei, Jun Han, Shan Gao, Chengming Wang, Yongfu Sun*, Shaista Qamar, 1Shiqiang Wei*, Yi Xie*
Metallogels Self-Assembled from Linear Rod-Like Platinum Complexes: Influence of the Linkage Chemistry - A European Journal 2015,21(11):4213-4217 Mingming Chen, Chengsha Wei, Xibo Wu, Majid Khan, Ningdong Huang,Guobin Zhang, Liangbin Li
Mixed-phase PdePt bimetallic alloy on graphene oxide with high activity for electrocatalytic applications Journal of Power Sources 2015,282:520-528 Majid Khan,Ammar Bin Yousaf,Mingming Chen,Chengsha Wei,Xibo Wu,Ningdong Huang,Zeming Qi,Liangbin Li
Molecular co-catalyst accelerating hole transfer for enhanced photocatalytic H2 evolution Nature Communications  2015, 6:8647 Wentuan Bi1,*, Xiaogang Li1,*, Lei Zhang1,*, Tao Jin1 , Lidong Zhang2, Qun Zhang1 , Yi Luo1 , Changzheng Wu1 & Yi Xie1
Multifunctional Au-Fe3O4@MOF core-shell nanocomposite catalysts with controllable reactivity and magnetic recyclability Nanoscale 2015,7(3):1201-1208 Fei Ke, Luhuan Wang, Junfa Zhu
Multifunctional Au-Fe3O4@MOF core–shell nanocomposite catalysts with controllable reactivity and magnetic recyclability Nanoscale 2015,7(3):1201-1208 Fei Ke, Luhuan Wang, Junfa Zhu
Multifunctional Single-Phase Photocatalysts: Extended Near Infrared Photoactivity and Reliable Magnetic Recyclability Scientific Reports 5,15511(2015) Xiaoning Li,1 Zhu Zhu,1 Feng Li,1 Yan Huang,1 Xiang Hu,2 Haoliang Huang,1 Ranran Peng,1,3 XiaoFang Zhai,2,3Zhengping Fu,a,1,3 and Yalin Lub,1,2,3,4,5
Multifunctional Single-Phase Photocatalysts: Extended Near Infrared Photoactivity and Reliable Magnetic Recyclability Scientific Reports 2015, 5, 15511 Xiaoning Li, Zhu Zhu, Feng Li, Yan Huang, Xiang Hu, Haoliang Huang, Ranran Peng, Xiaofang Zhai, Zhengping Fu*, Yalin Lu*
New insight into the residual inactivation of Microcystis aeruginosa by dielectric barrier discharge Scientific Reports  5:13683, 2015 Lamei Li, Hong Zhang, Qing Huang*
New Route Toward Improved Sodium Ion Batteries: A Multifunctional Fluffy Na 0.67 FePO 4 /CNT Nanocactus small 2015, 11, No. 18, 2170–2176 2015, 11, No. 18, 2170–2176  Weifeng Huang, Jing Zhou , Biao Li, Li An , Peixin Cui, Wei Xia, Li Song , Dingguo Xia ,* Wangsheng Chu ,* and Ziyu Wu * 
Ni在ZrO2(111)薄膜表面的生长、电子结构及热稳定性 物理化学学报 2015,31(11):2151-2157 韩永,徐倩,鞠焕鑫,朱俊发
Nonequilibrium Nature of Flow-Induced Nucleation in Isotactic Polypropylene Macromolecules 2015,48(3):694−699 Kunpeng Cui,Dong Liu,Youxin Ji,Ningdong Huang,Zhe Ma,Zhen Wang,Fei Lv,Haoran Yang,Liangbin Li
Observation of Exchange Anisotropy in Single-Phase Layer-Structured Oxides with Long Periods Scientific Reports 2015, 5, 15261 Yan Huang, Guopeng Wang , Shujie Sun, Jianlin Wang, Ranran Peng*, Yue Lin, Xiaofang Zhai, Zhengping Fu, Yalin Lu*
Observation of Exchange Anisotropy in Single-Phase Layer-Structured Oxides with Long Periods Scientific Reports 2015, 5, 15261 Yan Huang, Guopeng Wang , Shujie Sun, Jianlin Wang, Ranran Peng*, Yue Lin, Xiaofang Zhai, Zhengping Fu, Yalin Lu*
One-pot synthesis of Bi2Se3 nanostructures with rationally tunable morphologies Nano Res. 2015, 8, 3612-3620. Liu, X.; Xu, J.; Fang, Z.; Lin, L.; Qian, Y.; Wang, Y.; Ye, C.; Ma, C.* and Zeng, J.* 
On-line spectral diagnostic system for Dalian Coherent Light Source Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A  2015,783:65-67 Chaoyang Li, ShenWei, Xuewei Du,Liangliang Du,Qiuping Wang,Weiqing Zhang,Guorong Wu, Dongxu Dai, Xueming Yang
Online Study on the Pyrolysis of Polypropylene over the HZSM‑5 Zeolite with Photoionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Energy & Fuels 2015,29(2):1090−1098 Yu Wang, Que Huang, Zhongyue Zhou, Jiuzhong Yang, Fei Qi, and Yang Pan
Optimal design of a standing-wave accelerating tube with a high shunt impedance based on a genetic algorithm Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A 2015,790:9-27 Zhenxing Tang, YuanjiPei , JianPang
Optimization of Large-size Glass Laminated Luminescent Solar Concentrators Solar Energy 2015,117:260-267 Jun Zhang, Mengjiao Wang, Yi Zhang, Hao He, Wei Xie, Mengmeng Yang, Jianjun Ding, Jun Bao, Song Sun, Chen Gao
Optimization of single-step tapering amplitude and energy detuning for high-gain FELs Chinese Physics C 2015,39(1):018101/1-4 LI He-Ting,JIA Qi-Ka
Optimum inductively coupled plasma etching of fused silica toremove subsurface damage layer Applied Surface Science 2015,355:1180-1185 layerXiaolong Jiang, Ying Liu, Zhengkun Liu, Keqiang Qiu, Xiangdong Xu, Yilin Hong,Shaojun Fu
Particle acceleration by stimulated emission of radiation in cylindrical waveguide  Chinese Physics C 2015,39(7):077004/1-5 TIAN Xiu-Fang, WU Cong-Feng, IA Qi-Ka
Phase composition, crystal structure, infrared reflectivity and microwave dielectric properties of temperature stable composite ceramics (scheelite and zircon-type) in BiVO4–YVO4 system Journal of Materials Chemistry C Cite this: J. Mater. Chem. C,2015, 3, 2582 Di Zhou,*ab Wen-Bo Li,a Hai-Hong Xi,a Li-Xia Pangc and Guang-Sheng Pangd
Polymethylmethacrylate-based luminescent solar concentrators with bottom-mounted solar cells Energy Conversion and Management  2015,95:187-192 Yi Zhang,Song Sun, Rui Kang,Jun Zhang,Ningning Zhang,Wenhao Yan,Wei Xie, Jianjun Ding,Jun Bao,Chen Gao
Producing terahertz coherent synchrotron radiation at theHefei Light Source Chinese Physics C 2015,39(7), 077003-1~6 XU De-Rong,XU Hong-Liang,SHAO Yan
Pyrolysis of 2-methyl-1-butanol at low and atmospheric pressures: Mass spectrometry and modeling studies Proceedings of the Combustion Institute 2015,35:409-417 Xiaoyuan Zhang, Bin Yang, Wenhao Yuan, Zhanjun Cheng,Lidong Zhang, Yuyang Li, Fei Qi
Pyrolysis study of pectin by tunable synchrotron vacuum ultraviolet photoionization mass spectrometry  J Thermal Anal Calorim,  120, 1399 (2015)   Ge, SL ; Xu, YB; Tian, ZF ; She, SK ; Huang, L; Zhang, Z; Hu, YH; Weng, JJ; Cao, MQ; Sheng, LS
Raman scattering of single crystal Cu2MoS4 nanosheet AIP Advances 2015,5(3):037141/5 Haiping Chen, Ke Zhang, Wenxing Chen, Irfan Ali, Peng Wu, Daibin Liu, and Li Song
Raman Spectra, Infrared Spectra, and Microwave Dielectric Properties of Low-Temperature Firing [(Li0.5Ln0.5)1 – xCax]MoO4 (Ln = Sm and Nd) Solid Solution Ceramics with Scheelite Structure   J. Am. Ceram. Soc. 98 [2] 587–593 (2015) Hai-Hong Xi,‡,§ Di Zhou,‡,† Hui-Dong Xie,§ Bin He,‡ and Qiu-Ping Wang¶
Ratio-controlled synthesis of CuNi octahedra and nanocubes with enhanced catalytic activity J. Am. Chem. Soc.   2015, 137, 14027-14030  Wang, M.; Wang, L.; Li, H.; Du, W.; Khan, M. U.; Zhao, S.; Ma, C.; Li, Z. and Zeng, J.*
Rational design of metal nanoframes for catalysis and plasmonics, Small  2015, 11, 2593-2605.  Fang, Z.; Wang, Y.; Liu, C.; Chen, S; Sang, W.; Wang, C.* and Zeng, J.*
Resistance switching of epitaxial VO2/Al2O3 heterostructure at room temperature induced by organic liquids AIP Advances 2015,5(3):037114/1-7 Mengmeng Yang, Yuanjun Yang, Bin Hong, Haoliang Huang, Sixia Hu, Yongqi Dong, Haibo Wang, Hao He,Jiyin Zhao, Xuguang Liu, Zhenlin Luo, Xiaoguang Li, Haibin Zhang, Chen Gao
Robust Ordered Bundles of Porous Helical Nanotubes Assembled from Fully Rigid Ionic Benzene-1,3,5-tricarboxamides Chemistry - A European Journal 2015,21(43):15388-15394 Xibo Wu,Daoliang Wang,Mingming Chen,Chengsha Wei,Shenghui Wei,Ningdong Huang, Liangbin Li, Guobing Zhang
Self-assembly ultrathin Cu2MoS4 nanobelts for high efficient visible light-driven degradation of methyl orange Nanoscale 2015,7:17998-18003 Ke Zhang, Wenxing Chen, Yunxiang Lin, Haiping Chen, Yasir A. Haleem, Chuanqiang Wu, Fei Ye, Tianxing Wang, Li Song
Single-Atom Pd1/graphene Catalyst Achieved by Atomic Layer Deposition: Remarkable Performance in Selective Hydrogenation of 1,3-Butadiene J. Am. Chem. Soc.  137, 10484 (2015) Huan Yan, Hao Cheng, Hong Yi, Yue Lin,; Tao Yao, Chunlei Wang, Junjie Li, Shiqiang Wei*, Junling Lu*
Size-controlled synthesis of platinum–copper hierarchical trigonal bipyramid nanoframes Angew. Chem. Int. Ed.   2015, 54, 108-113.  Chen, S.; Su, H.; Wang, Y.; Wu, W and Zeng, J.*
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  141 (2015) 94–98 Xin Wang a, Daping Sheng b, Zhengjie Zhu b, Fangcheng Xu b,⇑, Dake Huang a, Changjun Yu b,⇑
Stable Metallic 1T-WS 2 Nanoribbons Intercalated with Ammonia Ions: The Correlation between Structure and Electrical/Optical Properties Advanced Materials 2015,27,4837-4844 Qin Liu , Xiuling Li , Zhangru Xiao , Yu Zhou , Haipin Chen , Adnan Khalil , Ting Xiang , Junqing Xu , Wangsheng Chu , Xiaojun Wu , Jinlong Yang , Chengming Wang , Yujie Xiong , Chuanhong Jin , Pulickel M. Ajayan , Li Song 
Stable metallic 1T-WS2 ultrathin nanosheets as a promising agent for near-infrared photothermal ablation cancer therapy Nano Research DOI 10.1007/s12274-015-0901-0 Qin Liu, Chunyang Sun, Qun He, Adnan Khalil, Ting Xiang, Daobin Liu, Yu Zhou, Jun Wang, Li Song
Structured dark-field imaging for single nano-particles Chinese Physics B 2015,24,068703/1-4 Chen Jian, Gao Kun, Wang Zhi-Li, Yun Wen-Bing, Wu Zi-Yu
Surface electronic structure and isotropic superconducting gap in (Li0.8Fe0.2)OHFeSe Physical Review B  92, 060504(R) (2015)  X. H. Niu,1, 2 R. Peng,1, 2 H. C. Xu,1, 2 Y. J. Yan,1, 2 J. Jiang,1, 2 D. F. Xu,1, 2 T. L. Yu,1, 2 Q. Song,1, 2 Z. C. Huang,1, 2,Y. X. Wang,1, 2 B. P. Xie,1, 2 X. F. Lu,3, 4 N. Z. Wang,3, 4 X. H. Chen,3, 4, 2 Z. Sun,5, 2, ∗and D. L. Feng1, 2, †
Surface functionalization and structure characterizations of nanodiamond and its epoxy based nanocomposites Composites Part B 2015,78:480-487 Yasir A. Haleem,Daobin Liu,Wenxing Chen,Changda Wang,Caihao Hong, Zhen He,Jianwei Liu,Pin Song,Shuhong Yu,Li Song 
Surface-Catalyzed C-C Covalent Coupling Strategies toward the Synthesis of Low-Dimensional Carbon-Based Nanostructures Accounts of Chemical Research 2015,48(8):2484-2494 Qitang Fan, J. Michael Gottfried, Junfa Zhu
Surface-growth-mode-induced strain effects on the metal–insulator transition in epitaxial vanadium dioxide thin films RSC Advances 2015,5,80122-80128 Mengmeng Yang,Yuanjun Yang, Bin Hong, Liangxin Wang,Zhenlin Luo, Xiaoguang Li,Chaoyang Kang, Ming Li,Haitao Zong,Chen Gao
Synthesis and magnetic properties of samarium hydroxide nanocrystals New Journal of Chemistry 2015,39(6):4972-4976 Xusheng Zheng; Li Song; Shoujie Liu; Tiandou Hu; Jiafu Chen; Xing Chen; Augusto Marcelli; Muhammad Farooq Saleem; Wangsheng Chu; Ziyu Wu
Terahertz radiation from high order guided mode excited by a train of electron bunches Optics Letters 2015,40(17):3974-3977 Weihao Liu
The spatial correlation between crystalline and amorphous orientations of isotactic polypropylene during plastic deformation: An in situ observation with FTIR imaging Chinese Journal of Polymer Science 2015,33(4):613-620 Wei Chen, Xiang-yang Li, Yan-ping Liu, Jing Li, Wei-ming Zhou,Liang Chen ,Liang-bin Li
Tough protein–carbon nanotube hybrid fibers comparable to natural spider silks Journal of Materials Chemistry B  2015,3, 3940 Guangqiang Fang,a Zhaokun Zheng,a Jinrong Yao,a Min Chen,b Yuzhao Tang,c Jiajia Zhong,c Zeming Qi,d Zhao Li,a Zhengzhong Shaoa and   Xin Chen*a 
Towards Full-spectrum Photocatalysis: Achieving Z Scheme between Ag2S and TiO2 by Engineering Energy Band Alignment with Interfacial Ag Nano Res November 2015, Volume 8, Issue 11, pp 3621-3629 Li, Y.; Li, L.; Gong, Y.; Bai, S.; Ju, H.; Wang, C.; Xu, Q.; Zhu, J.; Jiang, J.* and Xiong, Y.*
Transformation of the Surface Plasmons on Nanometallic Rod Array to Tunable Light Radiation IEEE Photonics Journal 2015,7(6):4801508/1-9 Weihao Liu
Tribromobenzene on Cu(111): Temperature-dependent formation of halogen-bonded organometallic, and covalent nanostructures Journal of Chemical Physics 2015,142(10):101906 /1-8 Qitang Fan,Tao Wang,Liming Liu,Jin Zhao,Junfa Zhu,J. Michael Gottfried
Tunable metal-insulator transition in Nd1-xYxNiO3 (x=0.3, 0.4) perovskites thin film at near room temperature Applied Physics Letters 2015,107(2):021904/1-5 Tao Shao, Zeming Qi, Yuyin Wang, Yuanyuan Li, Mei Yang, Yu Wang Guobin Zhang, Miao Liu
Ultralong focal length microlens array fabricated based on SU-8 photoresist Applied Optics 2015,54(16):5088-5093 RUI BIAN, YING XIONG, XIANGYU CHEN, PENGHUI XIONG, SHUANGYUE HOU, SHAN CHEN,1XIAOBO ZHANG, GANG LIU, YANGCHAO TIAN
Ultrasonic nebulization extraction/low pressure photoionization mass spectrometry for direct analysis of chemic als in matrices Analytica Chimica Acta 2015,891,203-210 Chengyuan Liu, Yanan Zhu, Zhongyue Zhou, Jiuzhong Yang, Fei Qi
Ultrathin carbon layer coated MoO2 nanoparticles for high-performance near-infrared photothermal cancer therapy Chemical Communications 2015,51(49):10054-10057 Qin Liu, Chunyang Sun, Qun He, Daobin Liu, Adnan Khalil, Ting Xiang, Ziyu Wu, Jun Wang, Li Song
Unveiling Reinforcement and Toughening Mechanism of Filler Network in Natural Rubber with Synchrotron Radiation X‑ray Nano-Computed Tomography Macromolecules 2015,48(21):7923−7928 Liang Chen, Weiming Zhou, Jie Lu, Jing Li, Wenhua Zhang, Ningdong Huang, Lihui Wu,Liangbin Li
Vacancy-Induced Ferromagnetism of MoS2 Nanosheets Journal of the American Chemical Society 2015,137(7):2622−2627 Liang Cai,Jingfu He,Qinghua Liu,Tao Yao,Lin Chen,Wensheng Yan,Fengchun Hu, Yong Jiang, Yidong Zhao, Tiandou Hu,Zhihu Sun,Shiqiang Wei
Vacuum ultraviolet photoionization mass spectrometric study of cyclohexene Journal of Mass Spectrometry 2015 Jun Chen, Xiaobin Shan, Fuyi Liu, Liusi Sheng
X-ray absorption study of the geometry structure of Co2+/Co3+ in ammonia solution Journal of Molecular Structure 2015,1098:306-310 Qingying Yang, Peixin Cui, Qing Ye, Shuangming Chen, Ziyu Wu
β-cyclodextrin coated SiO2@Au@Ag core/shell nanoparticles for SERS detection of PCBs Phys Chem Chem Phys  17, 21149-21157, 2015  Yilin Lu, Guohua Yao, Kexi Sun and Qing Huang*
磁铁快速安装准直方法在HLSⅡ升级改造中的应研究 强激光与粒子束 2015,27(4)249-254 王巍,何晓业,姚秋洋,唐郑
基于BEAST的合肥光源报警系统 核电子学与探测技术 2015,35(5):417-421 许伦铭, 文鹏权, 王季刚, 宣科, 李川, 刘功发
基于CPLD和DSl020的多道数字延迟脉冲发生器 电子技术与应用 2015,41(1):57-59 钟长胜,王轶尊,高辉
基于FPGA的能量倍增器相位翻转系统的研制 强激光与粒子束 2015,27(8):085103(4) 刘勇涛,黄贵荣,尚雷,林宏翔,李超,赵周宇,杜百廷
基于层状过渡金属氧族化合物原位插层结构的研究进展 Acta Chimica Sinica 2015,73,936-943 刘琴,刘道彬,何群,项婷,Adnan Khalil,宋礼
金刚石薄膜对电子束流强放大特性的数值模拟 强激光与粒子束 2015,27(5):055105-1~4 邵琰,鲁忠涛,许德荣,徐宏亮
热裂解-在线真空紫外光电离质谱法研究固体物热裂解 质谱学报 2015,36(6),513-520 王健,朱治祥,邓柳林,刘成园,潘洋
一种微波栅控直流电子枪初步物理设计 核技术 2015,38(6):060104/1-6 谢应猛,张善才,汤振兴
自动聚焦激光诱导击穿光谱远程测量系统 光谱学与光谱分析 2015,35(2):304-308 韩振宇,潘从元,安宁,杜学维,于云偲,杜亮亮,王声波,王秋平

Copyright 2015 National Synchrotron Radiation Laboratory∣University of Science and Technology of China All Rights Reserved. Web2015
Feedback, questions or accessibility issues: Tel:+86-551-63602034;  E-mail:xiayi@ustc.edu.cn;  Fax:+86-551-65141078